top of page

Regulamin i rezerwacje

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego, bezproblemowego i bezpiecznego odpoczynku, opracowaliśmy regulamin pobytu. Każdorazowo prosimy również naszych gości o zawarcie z nami Umowy wynajmu naszego Domku.

 

Niniejszy Regulamin określa warunki rezerwacji i wynajmu przez administracje “Piaski i Trawy”, (dalej: „Wynajmujący”) domków letniskowych w obiekcie przy ulicy Muszelki 34 w Nowęcinie, (dalej: „Domki” lub „Domek”) na rzecz Gości, (dalej Najemca). Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią, zaakceptowaniem i przyjęciem do stosowania przez Najemcę postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ogrodu. Regulaminy te stanowią integralną część umowy najmu Domku zawieranej przez Wynajmującego i Najemcę

 

REGULAMIN REZERWACJI, PŁATNOŚCI I UŻYTKOWANIA DOMKÓW PIASKI I TRAWY

Definicje:

Wynajmujący – właściciel domków Piaski i Trawy

Najemca – osoba dokonująca najmu domku

 

Domki nie są wynajmowane na:

- imprezy integracyjne

- urodziny i 18-stki

- wieczory kawalerskie i panieńskie

§1

REZERWACJA I PŁATNOŚCI

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domu.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Wynajem dotyczy każdorazowo całego Domku dla ilości osób określonej w umowie. Minimalny czas wynajęcia jest zależny od daty: 3 doby / 4 doby lub tydzień

3. Rezerwacja wstępna. Rezerwacji wstępnej można dokonać telefonicznie, mailem lub za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.piaskiitrawy.com. Przy rezerwacji wstępnej należy określić termin pobytu oraz liczbę osób. Rezerwacja wstępna następuje po potwierdzeniu dostępności Domku oraz jednoznacznej deklaracji chęci wynajmu. Rezerwacja wstępna obowiązuje 24 godziny.

4. Potwierdzenie rezerwacji następuje po wniesieniu zadatku za pobyt. Od chwili dokonania rezerwacji wstępnej, czas na wniesienie zadatku wynosi 48 godzin. Zadatek wynosi 30% całkowitej kwoty pobytu. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po przesłaniu dowodu wpłaty/przelewu na adres e-mail:   info@piaskiitrawy.pl / piaskiitrawy@gmail.com lub zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym. Brak wpłaty w powyższym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.

5. Po zaksięgowaniu przelewu zadatku lub przesłaniu potwierdzenia przelewu, do osoby rezerwującej wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem rezerwacji.

6. Wniesienie zadatku realizowane jest na rachunek bankowy:

Marzanna Miś - PKO Bank Polski 03102046490000790202712552

W tytule przelewu należy umieścić: Imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji i Uzgodniony termin pobytu

7. W przypadku całkowitej rezygnacji Najemcy z pobytu z przyczyn niezależnych od Wynajmującego w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem najmu, zadatek nie podlega zwrotowi.

8. Zmiana terminu rezerwacji przez Najemcę jest możliwa bez utraty zadatku, tylko po uzgodnieniu z Wynajmującym, przy uwzględnieniu wolnych miejsc.

9. Pozostałą część kwoty za pobyt wraz z kaucją należy uregulować gotówką w chwili zameldowania.

10. Kaucja pobierana jest na  czas pobytu, w wysokości 500 zł i stanowi zabezpieczenie na wypadek poczynionych szkód podczas pobytu. Kaucja zwracana jest w dniu opuszczenia domku przez Najemcę, pod warunkiem, że stan techniczny wszystkich przedmiotów stanowiących wyposażenie Domku, jak i samego budynku oraz terenu do niego należącego, będzie nie gorszy niż przy przekazaniu Najemcy kluczy do obiektu.

11. Umowa zawarta pomiędzy Wynajmującym Domki a Najemcą obejmuje tylko i wyłącznie wynajem domków. Nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.


§2

POBYT I ZAKWATEROWANIE

 

1. Doba zaczyna się o godz. 15: 00 (przyjazd), a kończy o godz. 11: 00 (wyjazd).

2. Najemca zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego o planowanej godzinie dotarcia, najpóźniej na 1 godzinę przed przyjazdem.

3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia telefonicznie Najemcy.

4. Ewentualny wcześniejszy przyjazd (przed godziną 15: 00) musi zostać uzgodniony z Wynajmującym minimum 1 dzień wcześniej.

5. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

6. W przypadku nieprzybycia Najemcy w wyznaczonym terminie, rezerwacja gwarantowana wniesionym zadatkiem ulega automatycznemu anulowaniu o godzinie 11: 00 dnia następnego, wniesiony zadatek nie podlega zwrotowi.

7. Zmiana terminu rezerwacji przez Wynajmującego jest możliwa bez utraty zadatku, tylko po uzgodnieniu z Ośrodkiem, przy uwzględnieniu wolnych miejsc

8. W przypadku skrócenia czasu pobytu (późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd) z przyczyn, za które Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności, Najemca zobowiązany jest do zapłaty całej umówionej wcześniej należności za pobyt.

9. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji domku przez innych gości.

10. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w domku w obecności Wynajmującego lub osoby przez niego upoważnionej.

11. W celu dokonania meldunku, Gość jest zobowiązany do okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Brak dokumentu tożsamości ze zdjęciem jest podstawą do odmowy zameldowania Gościa i zawarcia umowy najmu.

12. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko razem z osobą pełnoletnią, a ich pobyt w Domkach może odbywać się wyłącznie pod opieką dorosłych.

13. W domku jak rowniż na terenie osrodka nie mogą przebywać osoby niezameldowane

14. Nie jest dozwolone podnajmowanie lub przekazywanie przez Najemcę na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej Domku do używania innej osobie.

15. Większa liczba osób niż zadeklarowana w umowie może przebywać w domku i na terenie wyłącznie za zgodą Wynajmującego i dodatkową opłatą.

16. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy Wynajmującego), zastrzega się prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

17. Najemca po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domku.

18. W przypadku zgubienia kluczy do Domku Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.

19. Uwagi, co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Wynajmującego. Wynajmujący dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych. Brak uwag ze strony Najemcy, co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Najemca nie ma zastrzeżeń, co do całego obiektu, a wszystkie urządzenia
i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.

20. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Domku zaistniałych podczas pobytu, czy to z winy umyślnej lub nieumyślnej.

21. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Najemca proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich Wynajmującemu, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie.

22. Rodzice małych dzieci mają obowiązek zaopatrzyć się w nieprzemakalne maty, aby zabezpieczyć materac, (na którym śpią dzieci) przed zamoczeniem i zabrudzeniem, w przeciwnym razie pokrywają koszty zniszczeń i czyszczenia. Koszt czyszczenia jednego materaca wynosi 200 zł.

§3

UŻYTKOWANIE DOMKU PODCZAS POBYTU

 

23. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

24. W każdym domku, znajdują się gaśnica / koc gaśniczy, których należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłoczne o tym zdarzeniu poinformować Wynajmującego. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy, Najemca zostanie obciążony kwotą 150 zł oraz kwaotą 200 zł za posprzątanie Domku.

25. W Domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia.

26. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domkach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych itp.. Zabrania się wnoszenia do Domku materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych, fajerwerków oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

27. W Domkach obowiązuje zakaz smażenia ryb.

28. Niedopuszczalne jest rozpalania ogniska lub grilla oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym.

29. Niedopuszczalne jest palenie grilla na tarasie domku.

30. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Wynajmującego obiekt, dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego.

31. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu, wody.

32. Najemca zobowiązany jest używać domku zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Uprasza się o nie przestawianie łóżek w sypialniach oraz używanie obuwia zmiennego wewnątrz domku (prosimy zwłaszcza nie chodzić w obuwiu, które mogłyby porysować lub uszkodzić drewnianą powierzchnię schodów i podłogi np. buty na obcasie).

33. Najemca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za przebywające z nią osoby. Za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań dzieci w Domkach i na terenie obiektu Piaski i Trawy, jak również za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni dzieci. Z placu zabaw dzieci mogą korzystać tylko pod opieką osoby dorosłej. Wynajmujący prosi rodziców i opiekunów dzieci o wzmożoną opiekę̨ nad dziećmi podczas całego pobytu w obiekcie Piaski i Trawy.

34. Każdorazowo opuszczając domek, należy pamiętać o wyłączeniu klimatyzacji oraz wszystkich urządzeń elektrycznych. Najemca powinien sprawdzić zamknięcie drzwi frontowych i tarasu jak rowniez okna w sypialni. Za rzeczy pozostawione w domku Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

35. Wynajem jednego Domku uprawnia do bezpłatnego parkingu dla jednego maksymalnie dwóch samochodów- dostępności zależna od wolnych miejsc parkingowych. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu wskazanym przez administratora obiektu. Parking jest parkingiem niestrzeżonym. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie pojazdów, jak również mienia w nich pozostawionego. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie ośrodka.

36. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00 – 8:00

37. Najemcy powinni zachowywać się na terenie obiektu Piaski i Trawy w taki sposób, aby nie zakłócać wypoczynku innym Gościom. Istotne naruszenie powyższej zasady, w szczególności potwierdzone skargami, uprawnia Wynajmującego do rozwiązania umowy najmu Domku w trybie natychmiastowym i usunięcia Najemcy z Domku oraz obiektu Piaski i Trawy. W takim wypadku nie przysługuje Najemcy zwrot opłaty za pobyt.

38. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, opróżnienie lodówki z żywności i pozostawienie jej w nienagannym stanie, pozostawienie otoczenia domku w zastanym stanie. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje potrąceniem kwoty 50 zł z kaucji na poczet sprzątania.

39. Akceptujemy pobyt małych psów na terenie Ośrodka za dodatkową opłatą 30zł/doba pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Najemca. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów.

40. Cena wynajmu Domku nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody, zniszczenie majątku, kradzież lub zagubienie rzeczy Najemcy, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w Domkach lub na terenie obiektu Piaski i Trawy.

41. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu Wynajmujący ma prawo rozwiązania umowy najmu Domku ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Najemcy z Domku. W takim wypadku nie przysługuje zwrot opłaty za pobyt.

42. Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany cennika stosownie do okoliczności.

43. Dokonując rezerwacji Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji rezerwacji i umowy najmu Domku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Najemcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

44. Grzejniki są wydawane na życzenie gości za dodatkową opłatą

45. W ustalonej cenie domku wliczone jest zurzycie energi elektrycznej w ilosci: ........ /dobe /domek. Stan licznika jest spisywany przy zamelodwaniu i wymelodwaniu Najemcy. Jesli stan licznika przekroczyl wyznaczony limit, Najemca zostanie obciążony opłatami za rożeńce w zużyciu energii elektrycznej.  Wartość 1 KWh jest określona na podstawie średniej ceny energii elektrycznej ustalonej przez Zakład Energetyczny i wynosi 1KWh – 0,70 PLN.​

 

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

46. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Najemcą jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

47. Sprawy nieujęte w regulaminie regulują przepisy kodeksu cywilnego.​

 

UBEZPIECZENIE

Cena usług świadczonych przez Wynajmującego nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Najemcy na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

bottom of page